پنجشنبه 1 تیر

کامرون - استرالیا

جام کنفدراسیون ها
ساعت 19:30

آلمان - شیلی

جام کنفدراسیون ها
ساعت 22:30